Kwaliteitszorg

Bij Ambulante Zorg Twente is een ZZP'er werkzaam die is geregistreerd voor het Kiwa keurmerk, niveau 5.

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Met het keurmerk kunnen wij aantonen dat wij een betrouwbaar zorgverlener zijn die op grond van basiseisen gedegen kwaliteit aanbiedt aan onze cliënten. Kiwa creëert vertrouwen in onze organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat wij doen zichtbaar en meetbaar te maken. 

Kwaliteitssysteem

Ambulante Zorg Twente werkt met een kwaliteitsbeleid dat onderdeel uitmaakt van ons bedrijfsbeleid. Ambulante Zorg Twente  levert verantwoorde zorg dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de zorgverlening. Met het kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van zorg bewaakt, beheerst en verbetert. Ambulante Zorg Twente spant zich optimaal in om te voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Door extra zorg te besteden aan de wensen van onze cliënten streven wij er naar om de verwachtingen van onze cliënten zelfs te overtreffen. Door het kwaliteitsbeleid staan onze cliënten centraal, voldoen de managementprocessen, procedures en protocollen binnen onze onderneming aan wet- en regelgeving, zijn de resultaten meetbaar en zijn wij in staat om verbetertrajecten in gang te zetten en te begeleiden. Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen van het kwaliteitssysteem.

Het zorgplan

Onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen en bespreken van een zorgplan waarbij wij indien noodzakelijk gebruik maken van onze orthopedagoog. In het zorgplan wordt in samenspraak met onze cliënten de zorg- en ondersteuningsdoelen vastgesteld en worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Wij houden rekening met beperkingen van onze cliënten en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico's. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van onze cliënten en van hun ervaren kwaliteit van bestaan. Het zorgplan wordt periodiek multidisciplinair geëvalueerd.

Cliëntdossier

Ambulante Zorg Twente voert geborgd beleid voor het rapporteren in het cliëntdossier door het gebruik van het online cliëntadministratiesysteem Zilliz. Iedere cliënt van Ambulante Zorg Twente ontvangt direct bij aanvang van de zorgverlening zijn of haar inloggegevens. Met dit account kunnen onze cliënten 24/7 vanuit huis al zijn of haar dagrapportages lezen en de door de ambulant begeleider gedeclareerde zorguren. Met toestemming van de cliënt verstrekt Ambulante Zorg Twente ook online inzage in alle dagrapportages en gedeclareerde zorguren aan bijvoorbeeld ouders, verzorgers, voogd, mentor bewind of curator. Wij zien graag dat onze cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de zorgverlening. Het verstrekken van deze informatie op een laagdrempelige manier moet hieraan bijdragen. 

uitvouwen

Cliëntenraad

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen. Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De cliëntenraad behartigt binnen het kader van onze doelstellingen in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. 

Cliëntervaringsenquête

Ambulante Zorg Twente maakt gebruik van cliëntervaringsenquêtes. Dit is een onderzoek naar de waardering van de zorg door onze cliënten. De ingevulde vragenlijsten door onze cliënten is er voor bedoeld om ons inzicht te geven in de ervaring en de beleving die onze cliënten hebben met de door ons geleverde zorg. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan Ambulante Zorg Twente verbetertrajecten starten waardoor de zorgverlening nog beter aansluit op de behoeften van onze cliënten. 

Klachten- en geschillenregeling

Ambulante Zorg Twente is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Als een cliënt niet helemaal tevreden is over de door ons geleverde zorg, is de procedure dat een cliënt ons hierover eerst informeert. Klachtenportaal Zorg kan hierbij ondersteuning bieden aan onze cliënten. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de cliënt of bijvoorbeeld zijn of haar ouders een klacht per e-mail indienen bij Klachtenportaal Zorg of het klachtenformulier invullen op de website klachtenportaalzorg.nl. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris probeert de klacht op te lossen. Bij ontevredenheid over de oplossing en de behandeling van de klacht, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschilleninstantie. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beiden partijen zich aan moeten houden. 

Veilig Incident Melden

Ambulante Zorg Twente werkt volgens het protocol van Veilig Incident Melden (VIM). Incidenten en bijna-incidenten worden gemeld, geanalyseerd en er worden verbetermaatregelen getroffen. Met VIM identificeren wij wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, en willen wij achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat het opgetreden incident niet kon worden voorkomen. 

Kwaliteitsjaarverslag

Ieder jaar stelt Ambulante Zorg Twente een kwaliteitsjaarverslag op. Dit is een weergave van het kwaliteitsbeleid en laat zien op welke manier wij de kwaliteit van de zorgverlening organiseren, borgen en continue verbeteren. 

invouwen

Cliënt staat centraal

De hulpvraag van jou als cliënt staat altijd centraal.

Transparant in Zorg

Wij zijn transparant in alles wat wij voor of namens jou doen.

Professionele zorg

Gediplomeerde hulpverleners met ruime ervaring binnen de zorg.